Tin cậy

Arcaea - New Dimension Rhythm Game

universal-store
374.15MB
Tải về
Tải về 5k - 25k
Phiên bản 2.1.0 3 tuần trước

Mô tả của Arcaea - New Dimension Rhythm Game

New Dimension Rhythm Game

"A harmony of Light awaits you in a lost world of musical Conflict."

Touch, hold and slide to the rhythm through a challenging, unforgettable arcade-style rhythm game experience featuring artists from Japan and across the Entire World.
Experience brand new 3-dimensional 'Arc' gameplay: taking your touch screen to its limits swiping and following to the rhythm.

Lose yourself in songs of Light and Conflict within a forgotten world

⚏Play anywhere and anytime with no limitations. Internet connection not required⚏
All songs playable on phone or tablet!
Both free to play and paid songs available! Freely play many songs any time as well as unlocking Arcaea-exclusive original songs.

⚏Features ⚏
- A high difficulty ceiling - experience personal growth as you develop skills in arcade-style progression
- Over 90 songs from more than 50 artists famous across other games
- 3 rhythm difficulty levels for every song
- An expanding music library through content updates
- Full song jacket illustrations
- Online friends and scoreboards

Download now and experience a brand new music game experience!

⚏Story ⚏
Two young girls wander in a broken world filled with remnants of its former self: Arcaea.

Arcaea are melodical shards of the past that call out to the girls, but each chooses to be experienced only by one or the other. Over time, the girls begin to notice inconsistencies in the Arcaea that choose them and develop conflicting views about the world as it once was.
---

Follow Arcaea & News:
Twitter: http://twitter.com/arcaea_en
Facebook: http://facebook.com/arcaeagame
Google+: https://plus.google.com/100125201589035673885
New Dimension Nhịp điệu game

"Một sự hòa hợp of Light đang chờ bạn trong một thế giới bị mất của xung đột âm nhạc."

Chạm, giữ và trượt theo nhịp thông qua một, kinh nghiệm theo phong cách arcade nhịp điệu trận đấu không thể nào quên thách thức các nghệ sĩ đến từ Nhật Bản và trên toàn thế giới.
Kinh nghiệm hoàn toàn mới 3 chiều 'Arc' gameplay: dùng màn hình cảm ứng của bạn đến giới hạn của nó trượt và sau vào nhịp điệu.

Đánh mất bản thân trong những bài hát của Ánh sáng và xung đột trong một thế giới bị lãng quên

⚏Play bất cứ đâu và bất cứ lúc nào không có giới hạn. Kết nối Internet không required⚏
Tất cả bài hát playable trên điện thoại hoặc máy tính bảng!
Cả hai miễn phí để chơi và trả bài hát có sẵn! Tự do chơi nhiều bài hát bất cứ lúc nào cũng như mở khóa bài hát Arcaea độc quyền ban đầu.

⚏Features ⚏
- Một trần khó khăn cao - kinh nghiệm phát triển cá nhân khi bạn phát triển kỹ năng theo phong cách arcade tiến triển
- Hơn 90 bài hát từ hơn 50 nghệ sĩ nổi tiếng qua trò chơi khác
- mức độ khó khăn 3 nhịp cho mỗi bài hát
- Một thư viện nhạc mở rộng thông qua cập nhật nội dung
- Những minh họa áo khoác đầy đủ bài hát
- Bạn bè trực tuyến và bảng hình

Tải về ngay bây giờ và trải nghiệm một thương hiệu mới trải nghiệm trò chơi âm nhạc!

⚏Story ⚏
Hai cô gái trẻ lang thang trong một thế giới bị hỏng đầy tàn dư của tự trước đây của nó: Arcaea.

Arcaea là mảnh melodical của quá khứ mà gọi ra để các cô gái, nhưng mỗi lựa chọn để chỉ được trải qua một hay khác. Theo thời gian, các cô gái bắt đầu nhận thấy mâu thuẫn trong Arcaea mà chọn chúng và phát triển quan điểm trái ngược về thế giới như trước đây nữa.
---

Làm theo Arcaea & Tin tức:
Twitter: http://twitter.com/arcaea_en
Facebook: http://facebook.com/arcaeagame
Google+: https://plus.google.com/100125201589035673885

New Dimension Rhythm Game

"A harmony of Light awaits you in a lost world of musical Conflict."

Touch, hold and slide to the rhythm through a challenging, unforgettable arcade-style rhythm game experience featuring artists from Japan and across the Entire World.
Experience brand new 3-dimensional 'Arc' gameplay: taking your touch screen to its limits swiping and following to the rhythm.

Lose yourself in songs of Light and Conflict within a forgotten world

⚏Play anywhere and anytime with no limitations. Internet connection not required⚏
All songs playable on phone or tablet!
Both free to play and paid songs available! Freely play many songs any time as well as unlocking Arcaea-exclusive original songs.

⚏Features ⚏
- A high difficulty ceiling - experience personal growth as you develop skills in arcade-style progression
- Over 90 songs from more than 50 artists famous across other games
- 3 rhythm difficulty levels for every song
- An expanding music library through content updates
- Full song jacket illustrations
- Online friends and scoreboards

Download now and experience a brand new music game experience!

⚏Story ⚏
Two young girls wander in a broken world filled with remnants of its former self: Arcaea.

Arcaea are melodical shards of the past that call out to the girls, but each chooses to be experienced only by one or the other. Over time, the girls begin to notice inconsistencies in the Arcaea that choose them and develop conflicting views about the world as it once was.
---

Follow Arcaea & News:
Twitter: http://twitter.com/arcaea_en
Facebook: http://facebook.com/arcaeagame
Google+: https://plus.google.com/100125201589035673885

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Arcaea - New Dimension Rhythm Game

4.69
13
5
12
4
0
3
0
2
0
1
1

Đánh giá Arcaea - New Dimension Rhythm Game

Ngôn ngữ

Cờ Arcaea - New Dimension Rhythm Game

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng universal store
Cửa hàng universal-store 276 498.18k

Thông tin APK về Arcaea - New Dimension Rhythm Game

Phiên bản APK 2.1.0
Khả năng tương thích Android 4.4+ (KitKat)
Lập trình viên lowiro


Tải về Arcaea - New Dimension Rhythm Game APK
Tải về